rivacy statementVia de website van de Laankerk (http://www.laankerk.nl) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Rotterdam Kralingse Veer hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, pastoraat, verenigingswerk, het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van nieuwsbrieven en kerkbodes, het informeren van de gemeente van geboorten, sterfgevallen, et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam laankerk.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet-beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto waarop je zichtbaar bent, dan kun je dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon AVG, Jacco Huijzer (j.huijzer@laankerk.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens je bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van je computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer je je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar je naam, je e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
De kerkdiensten van de Laankerk worden live uitgezonden in beeld en geluid. De dienst wordt integraal uitgezonden, dus ook met afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen. Van deze diensten wordt een opname gemaakt, die later terug te beluisteren is vanuit het archief van de website. Vanaf 25 mei 2018 wordt uitsluitend de preek opgeslagen, dus afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen worden niet opgeslagen. De integrale opname in beeld en geluid wordt wel in het portal opgenomen en is daar nog maximaal 1 maand terug te zien. Toegang tot het portal is voorbehouden aan leden van de Laankerk.

Het is mogelijk dat bezoekers van de kerk herkenbaar in beeld komen. Wij vinden het belangrijk dat onze leden die de dienst niet kunnen bezoeken zo veel mogelijk betrokken kunnen blijven op de gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk om hen in de uitzending van de kerkdiensten zo veel mogelijk het gevoel te geven erbij te zijn. Daarom worden ook de kerkzaal en de daarin aanwezige personen in beeld gebracht.

In grofweg de voorste helft van de kerkzaal kunnen bezoekers van de kerkdienst herkenbaar in beeld worden gebracht. Bij de ingang van de kerkzaal is aangegeven welke banken buiten het bereik van de camera’s vallen. Wanneer u niet herkenbaar in beeld wil worden gebracht kunt u daarin plaatsnemen.

Publicatie nieuwsbrief en kerkbode
De nieuwsbrief en kerkbode worden zowel in digitaal als in papieren versie uitgebracht. Deze worden per e-mail verstuurd aan gemeenteleden. De digitale versie wordt opgenomen in het portal en is daar nog maximaal 1 jaar te lezen. Toegang tot het portal is voorbehouden aan leden van de Laankerk.

ChchApp
Wij maken gebruik van ChrchApp. Deze app wordt onder meer gebruikt om nieuwsberichten en gebedspunten over personen met gemeenteleden te delen. Toegang tot ChrchApp is voorbehouden aan gemeenteleden.

Beveiligingscamera’s
Binnen en buiten ons kerkgebouw zijn voor onze veiligheid en de bescherming van onze eigendommen beveiligingscamera’s aangebracht. De beelden zijn live te zien door de kosters. De beelden worden ook opgeslagen. De opgeslagen beelden kunnen uitsluitend terug gezien worden door de voorzitter van het AV-team en leden van de kerkvoogdij.

Contact
Heb je vragen over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG, Jacco Huijzer (j.huijzer@laankerk.nl).