Ds. H. Peet – Galaten 1: 3 – 5 “Het reddende Evangelie” | 21-02-2021

Schriftlezing:

Galalaten 1: 1 – 23

Prediking – Tekst: Galaten 1: 3 – 5

Thema: Het reddende Evangelie:

  1. De strijd om dit Evangelie
  2. De oorsprong van dit Evangelie
  3. De kern van dit Evangelie
  4. Het doel van dit Evangelie
Share