Ds. G.A. van den Brink – Hand. 11:23 “ambtsdrager bij de genade van God” (bevestiging) | 12-01-2020

Schriftlezing Handelingen 11:19-26
Tekst Hand. 11:23 “En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven.”

Thema “Ambtsdrager bij de genade van God”
1. Wat wij zien
2. Wat God ziet
3. Wat wij zeggen

In Antiochië is, bij verrassing, een christelijke gemeente ontstaan. Barnabas gaat er heen, om de situatie te beoordelen. Hij ziet van alles in de gemeente gebeuren – positieve en negatieve. Dwars door al het menselijke ziet hij vooral de genade van God aan het werk, en daarover is hij verblijd. Deze houding spoort ons aan om (als ambtsdrager en als gemeentelid) ons te verblijden over alle plaatsen en omstandigheden waar we de genade van God ontwaren.

Gespreksvragen:

  1. Wat betekent het woord ‘genade’?
  2. Voor kinderen en volwassenen: noem (minstens) vijf dingen waarin je vandaag de genade van God hebt gezien.
  3. Neem je voor om mensen in wie je de genade van God aan het werk ziet, te bemoedigen en aan te sporen door te benoemen wat je ziet.
Share