Kand. V.S. van der Meer – 1 Joh. 2:15a “Heb de wereld niet lief” | 27-10-2019

Schriftlezing: 1 Johannes 1:8-2:17

Tekst: 1 Joh. 2:15a

Thema: “Heb de wereld niet lief”

1. Het probleem met de wereld
2. Het probleem in de wereld
3. De overwinning op de wereld
Share